آروین کنعانی

آروین کنعانی

نوسان نگار

Conectar یک پلتفرم آموزش الکترونیکی است که افرادی را که به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستند به انگلیسی زبانان بومی حرفه ای متصل می کند. ما مجبور بودیم کل تجربه کلاس درس را به وب بیاوریم و آن را تا حد امکان فراگیر کنیم. برای دستیابی به آن، ما نیاز به ساخت چندین برنامه در […]